Razni elaborati, analize, izvješća, programi zaštite okoliša i akcijski planovi

DVOKUT-ECRO Vam može pružiti usluge izrade i sljedećih dokumenata zaštite okoliša:

– elaborati zaštite okoliša (za zahvate za koje nije propisana procjena utjecaja na okoliš)
– posebni elaborati ili izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša
– izvješća o stanju okoliša
– programi zaštite okoliša (za jedinice regionalne i lokalne samouprave)
– programi upravljanja okolišem (EMP)
– akcijski planovi za zaštitu okoliša i socijalna pitanja (ESAP)
– podloge za ishođenje znaka zaštite okoliša “Prijatelj okoliša” i znaka EU Ecolabel
– prostorne analize
– analize vizualnog utjecaja