Praćenje stanja okoliša i okolišni nadzor

Obavljamo sljedeće poslove:

– praćenje kvalitete zraka (mjerenje imisija)
– mjerenje emisija u zrak iz stacionarnih izvora
– ispitivanje odlagališnih plinova
– mjerenje morskih struja
– ronilački biološki pregled
– meteorološka i oceanografska mjerenja s prikazom podataka u gotovo realnom vremenu – pogledajte našu meteo-oceanografsku demo stranicu

Pokretni ekološki laboratorij za praćenje kakvoće zraka (PEL) od 2010. godine posjeduje akreditaciju sukladno certificiranoj normi ISO 17025.

Također, možemo ponuditi:

– analize kakvoće vode
– analize kakvoće mora
– analize sedimenta (minerološka, granulometrijska i kemijska analiza)
– analize tla
– geotehničke istražne radove
– geološke istražne radove

Pružamo i sljedeće usluge:

– priprema Izvješća o proračunu emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš
– izrada i/ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša
– stručni poslovi za potrebe Registra onečišćavanja okoliša
– određivanje vrsta otpada, opasnih svojstava otpada te uzorkovanje i ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava otpada
– analiza utjecaja i prilagodbi na klimatske promjene

 

Pružamo usluge okolišnog nadzora tijekom gradnje zahvata.