Sprečavanje, kontrola i sanacija onečišćenja (uključujući ishođenje okolišne dozvole)

Jedna od naših usluga je priprema dokumentacije potrebne za ishođenje okolišne dozvole (IPPC), uključujući izradu Temeljnog izvješća.

Izvještaji revizija

– okolišni due diligence izvještaji (EDD)
– due diligence izvještaji o zaštiti okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu (EHSDD)
– izvještaji revizije usklađenosti sa zahtjevima zaštite okoliša, zaštite zdravlja, zaštite na radu i sigurnosti te socijalnih pitanja (EHSS)
– izvješća o sigurnosti

Planovi sprečavanja onečišćenja

– planovi interventnih mjera

Procjena šteta

– procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti

Sanacija onečišćenja

– sanacijski elaborati
– sanacijski programi
– sanacijska izvješća