Strateška procjena (SPUO) i procjena utjecaja zahvata (PUO) na okoliš

Za potrebe provođenja postupka strateške procjene strategija, planova ili programa na okoliš (SPUO) našim klijentima pružamo savjetodavne usluge tijekom cijelog postupka, što između ostalog uključuje pripremu:

– dokumentacije za provođenje ocjene o potrebi strateške procjene („screening“)

– dokumentacije potrebne za određivanje sadržaja strateške studije („scoping“)

– strateških studija o utjecaju na okoliš (koja može uključivati i poglavlje Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu)

 

Našim klijentima pružamo savjetodavne usluge tijekom cijelog postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO) što između ostalog uključuje izradu:

– elaborata zaštite okoliša za potrebe provođenja postupka ocjene o potrebi procjene (koji uključuje i Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu)

– zahtjeva za utvrđivanje sadržaja studije

– studija utjecaja na okoliš (koje mogu uključivati i poglavlje Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu)

U sklopu pripreme studije izrađujemo:

– elaborate usklađenosti s dokumentima prostornog uređenja za potrebe ishođenja potvrde koja je potrebna za predaju studije

 

Temeljem rješenja o prihvatljivosti zahvata izrađujemo:

– elaborate usklađenosti glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša