Suglasnosti

DVOKUT-ECRO d.o.o. je tvrtka ovlaštena od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske za pružanje niza usluga iz područja zaštite okoliša i prirode:

Izrada studija o značajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliš (strateška studija) uključujući i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o potrebi strateške procjene te dokumentaciju za određivanje sadržaja strateške studije;

Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš;

Izrada poglavlja i studija ocjene prihvatljivosti strategija, plana, programa ili zahvata za ekološku mrežu;

Priprema i izrada dokumentacije za postupak utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa s prijedlogom kompenzacijskih uvjeta;

Izrada studija procjene rizika uvođenja i ponovnog uvođenja i uzgoja divljih vrsta;

Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu Temeljnog izvješća;

Izrada programa zaštite okoliša;

Izrada izvješća o stanju okoliša;

Izrada izvješća o sigurnosti;

Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš;

Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća;

Procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti;

Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša;

Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša;

Izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš;

Izrada i/ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša;

Određivanje vrsta otpada, opasnih svojstava otpada te uzorkovanje i ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava otpada;

Izrada elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša »Prijatelj okoliša« i znaka EU Ecolabel;

Praćenja stanja okoliša;

Praćenja kakvoće zraka;

Praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora.