Usluge

DVOKUT-ECRO d.o.o. svojim klijentima nudi usluge stručnog savjetovanja, izrade zakonom propisane dokumentacije, kao što su studije i elaborati o utjecaju zahvata na okoliš, strateške studije o utjecaju strategija, planova ili programa na okoliš, studija ili poglavlja glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, dokumentacije potrebne za ishođenje okolišne dozvole, planova gospodarenja otpadom, programa zaštite okoliša i dr. Također, pružamo usluge izrade studija izvedivosti, analize koristi i troškova te pripreme due-diligence izvješća. Nudimo usluge projektiranja u sektoru vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom. Akreditiranim pokretnim ekološkim laboratorijem obavljamo praćenje kvalitete zraka, emisija u zrak i ispitivanje odlagališnih plinova. Također, nudimo usluge analize kakvoće vode i mora, kvalitete tla, analize svojstava otpada i druge istražne radove. Raspolažemo plovilom opremljenim instrumentima za ispitivanje morskih struja, batimetriju i utvrđivanje tipova dna, koje koriste i naši biolozi ronioci za inventarizaciju morskih staništa.

DVOKUT-ECRO d.o.o. je 2008. godine osnovao tvrtku Dvoper d.o.o. u Beogradu čiji stručni multidisciplinarni tim pruža usluge savjetovanja iz područja zaštite i upravljanja okolišem. Više o navedenim uslugama nalazi se na poveznici.

 

1_strateska procjena

Strateška procjena (SPUO) i procjena utjecaja zahvata (PUO) na okoliš

2_zastita prirode

Priroda te upravljanje i zaštita prirodnih resursa (uključujući vode i more)

7_pracenje stanja

Praćenje stanja okoliša i okolišni nadzor

3_oneciscenje

Sprečavanje, kontrola i sanacija onečišćenja (uključujući ishođenje okolišne dozvole)

6_projektiranje

Projektiranje

5_razni elab

Razni elaborati, analize, izvješća, programi zaštite okoliša i akcijski planovi

4_otpad

Studije izvedivosti i financijsko- ekonomske analize

8_studije izvedicosti

Jačanje kapaciteta, treninzi i edukacije

Za dodatne informacije o našim uslugama slobodno nam pošaljite upit!

Suglasnosti

DVOKUT-ECRO d.o.o. je tvrtka ovlaštena od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske za pružanje niza usluga iz područja zaštite okoliša i prirode:

 • Izrada studija o značajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliš (strateška studija) uključujući i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o potrebi strateške procjene te dokumentaciju za određivanje sadržaja strateške studije;
 • Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš;
 • Izrada poglavlja i studija ocjene prihvatljivosti strategija, plana, programa ili zahvata za ekološku mrežu;
 • Priprema i izrada dokumentacije za postupak utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa s prijedlogom kompenzacijskih uvjeta;
 • Izrada studija procjene rizika uvođenja i ponovnog uvođenja i uzgoja divljih vrsta;
 • Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu Temeljnog izvješća;
 • Izrada programa zaštite okoliša;
 • Izrada izvješća o stanju okoliša;
 • Izrada izvješća o sigurnosti;
 • Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš;
 • Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća;
 • Procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti;
 • Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša;
 • Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša;
 • Izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš;
 • Izrada i/ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna i projekcija za potrebe sastavnica okoliša;
 • Određivanje vrsta otpada, opasnih svojstava otpada te uzorkovanje i ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava otpada;
 • Izrada elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša »Prijatelj okoliša« i znaka EU Ecolabel;
 • Praćenja stanja okoliša;
 • Praćenja kakvoće zraka;
 • Praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora.