Priroda te upravljanje i zaštita prirodnih resursa (uključujući vode i more)

Ekološka mreža/Natura 2000

Naše usluge uključuju pripremu dokumentacije za provedbu ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za strategije, planove, programe ili zahvate, što uključuje pripremu:

– zahtjeva za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

– studije i/ili poglavlja Glavne ocjene prihvatljivosti strategija, plana, programa ili zahvata za ekološku mrežu

Također pripremamo:

– dokumentaciju za postupak utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa s prijedlogom kompenzacijskih uvjeta

Uzgoj divljih vrsta

– studije procjene rizika uvođenja i ponovnog uvođenja i uzgoja divljih vrsta

Utjecaj na vodna tijela

– elaborati utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela

Provođenje istražnih radova

– mjerenje morskih struja

– ronilački biološki pregled

– analize kakvoće vode

– analize kakvoće mora

– analize sedimenta (mineraloška, granulometrijska i kemijska analiza)

Speleologija

-Biospeleološka / speleobiološka istraživanja

-Istraživanja špilja, jama, izvora, ponora i estavela

– Izrada speleološkog nacrta

-Speleorekognosciranje terena (traženje novih speleoloških objekata)