Dvokut-ECRO izradio je studiju o utjecaju na okoliš, a prošli mjesec završen je postupak procjene utjecaja na okoliš za novo uzgajalište Cromarisa. Uzgajalište je planirano kod otoka Maun u Zadarskoj županiji. Planirani kapacitet je 5.000 t godišnje, što čini ovo uzgajalište najvećim pojedinačnim uzgajalištem bijele ribe u Hrvatskoj.

Za modeliranje utjecaja zahvata na morsko dno koristili smo softverski alat MIKE3 (za modeliranje hidrodinamike mora) te pripadajući modul EcoLAB (za ekološko modeliranje). Osim procjene utjecaja na raspršenje tvari iz kaveza i koncentraciju kisika na morskom dnu korištenjem numeričkih modela, izradili smo i procjenu utjecaja na ostale sastavnice okoliša te izradili mjere zaštite okoliša i program monitoringa.

Uvijek nam je drago sudjelovati u projektima u kojima osiguravamo zaštitu okoliša uz istovremeno omogućavanje proizvodnje domaće hrane!

About Post Author