najveće uzgajalište bijele ribe u Hrvatskoj
Završena SUO za najveće uzgajalište bijele ribe u Hrvatskoj
Objavljeno: 26 tra, 2021

Dvokut-ECRO izradio je studiju o utjecaju na okoliš, a prošli mjesec završen je postupak procjene utjecaja na okoliš za novo uzgajalište Cromarisa. Najveće uzgajalište bijele ribe je planirano kod otoka Maun u Zadarskoj županiji. Planirani kapacitet je 5.000 t godišnje, zbog čega je ovo najveće uzgajalište bijele ribe u Hrvatskoj.

Za modeliranje utjecaja zahvata na morsko dno koristili smo softverski alat MIKE3 (za modeliranje hidrodinamike mora) te pripadajući modul EcoLAB (za ekološko modeliranje). Osim procjene utjecaja na raspršenje tvari iz kaveza i koncentraciju kisika na morskom dnu korištenjem numeričkih modela. Izradili smo i procjenu utjecaja na ostale sastavnice okoliša te izradili mjere zaštite okoliša i program monitoringa.

Uvijek nam je drago sudjelovati u projektima u kojima osiguravamo zaštitu okoliša uz istovremeno omogućavanje proizvodnje domaće hrane!

Kako izgleda procjena utjecaja zahvata na okoliš?

Procjena utjecaja zahvata na okoliš je savjetodavna usluga koja, između ostalog, uključuje izradu:

  • elaborata zaštite okoliša za potrebe provođenja postupka ocjene o potrebi procjene. Ovaj elaborat uključuje i Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
  • zahtjeva za utvrđivanje sadržaja studije
  • studija utjecaja na okoliš (koje mogu uključivati i poglavlje Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu)

U sklopu pripreme studije izrađujemo i elaborate usklađenosti s dokumentima prostornog uređenja za potrebe ishođenja potvrde koja je potrebna za predaju studije, dok na temelju rješenja o prihvatljivosti zahvata izađujemo elaborate usklađenosti glavnog projekta s mjerama zaštite okoliša.

Istraživanje travnjaka u NP Plitvička jezera i širem području Like

Istraživanje travnjaka u NP Plitvička jezera i širem području Like

U razdoblju od 2021. do 2023. godine provodili smo projekt „Istraživanje biljne raznolikosti travnjaka na području Nacionalnog parka Plitvička jezera i šireg područja Like“. Istraživanje je obuhvatilo ukupno 200 ploha na kojima je provedeno šestomjesečno praćenje....